24 uur per dag bereikbaar voor spoedgevallen

24 uur per dag bereikbaar voor spoedgevallen

Algemene voorwaarden pretecho

Algemeen

Op alle reserveringen en verrichte pretecho’s van Lief Leven zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. Door het boeken van een afspraak gaat de cliënt automatisch akkoord met onze voorwaarden, zoals hieronder weergegeven op onze website.

Pretecho (niet medische echo)

Onder een pretecho verstaan we een echo op eigen verzoek van de cliënte (geslachtsbepaling of 3D/4D echo), met als doel om mooie, leuke beelden en foto’s te maken van het ongeboren kindje. Een pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Het stellen van een medische diagnose en of het vaststellen van afwijkingen behoort niet tot de opdracht van de pretecho door Lief Leven. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden is de cliënte zich ervan bewust dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige of medische behandelingsovereenkomst. Geen enkele uitspraak gedaan tijdens of na de pretecho mag worden uitgelegd als medische beoordeling. De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelende arts of verloskundige van de cliënte. Cliënte begrijpt dat doordat er sprake is van een pretecho op eigen verzoek, de kosten voor eigen rekening komen en niet verhaald kunnen worden bij de verzekeraar.

Beperkingen

Bij het maken van mooie beelden en foto’s en de hoeveelheid hiervan tijdens een pretecho zijn we afhankelijk van meerdere factoren zoals de ligging en beweeglijkheid van het ongeboren kindje, de navelstreng, de ligging van de placenta, de hoeveelheid vruchtwater, eventuele meerlingen en het postuur van de moeder. Het aantal zwart-wit foto’s kunnen dus variëren in kwaliteit, hoeveelheid en in variatie door de hierboven genoemde factoren. Lief Leven spant zich optimaal in om het beste resultaat te behalen, maar we kunnen helaas geen garanties geven en er kan dan ook geen restitutie van geld plaatsvinden. In enkele gevallen (beïnvloedbare) kunnen wij ons eventueel beraden op een eenmalige gratis (verkorte) herhalingspretecho. Bij een eventuele geslachtsbepaling kunnen wij nooit 100% zekerheid geven.

Lief Leven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele foutieve beoordeling van het geslacht of de voortvloeiende gemaakte kosten hiervan. Wij geven geen garantie op een geslachtsbepaling, het is een pretecho op eigen risico. Mocht het bepalen van het geslacht niet lukken tijdens de pretecho door de ligging en of bewegelijkheid van het kindje dan kan de cliënte, indien zij daarvoor kiest éénmalig gratis nog een keer terugkomen. (Dit geeft echter geen garantie dat het dan wel lukt.) Een herhaling geld alleen indien de geslachtsbepaling heeft plaats gevonden met een zwangerschap vanaf minimaal 14 weken. Mocht door de hierboven genoemde factoren de 3D en 4D beelden en of foto’s tijdens een pretecho niet optimaal lukken, dan is restitutie van het geld niet mogelijk. In sommige uitzonderlijke gevallen kan er “na beoordeling” voor gekozen worden om eenmalig een herhaling (verkort) in te plannen. Maar dit is dus afhankelijk van meerdere factoren zoals : het termijn, placenta, hoeveelheid vruchtwater en postuur vrouw.

Aansprakelijkheid

Lief Leven is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de cliënte of derden voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden. Tevens aanvaardt Lief Leven geen aansprakelijkheid voor anderszins gemaakte kosten of vergoeding door de cliënte. Lief Leven stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade aan de cliënte en of het ongeboren kindje. Ondanks vele jaren onderzoek en gebruik zijn er tot op heden geen schadelijke effecten bekend bij het gebruik van echografieapparatuur. Lief Leven neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele effecten hiervan op korte of lange termijn.

Betaling

Betaling dient onmiddellijk na afloop gedaan te worden en kan alleen contant Indien de cliënte niet direct het verschuldigde bedrag voldoet, zal Lief Leven het beeldmateriaal in haar bezit houden.

Indien een cliënte te laat is, kan het aantal te late minuten in mindering worden gebracht op de totale scantijd van de afspraak. Is de cliënte het grootste gedeelte van de scantijd te laat dan zal de afspraak komen te vervallen, dit om vertragingen van de andere afspraken van cliënten te voorkomen. In beide gevallen moet het gehele bedrag van de geplande afspraak alsnog voldaan worden. Annulering door de cliënte dient tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak behoudt Lief Leven zich het recht om 100 % van de kosten in rekening te brengen.

Overmacht

Indien in geval van overmacht (persoonlijk of materiaal) aan de zijde van Lief Leven een afspraak niet door kan gaan, zal deze worden opgeschort of worden geannuleerd. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht. De cliënte heeft bij overmacht aan zijde van Lief Leven geen recht op een schadevergoeding. Het verkregen beeldmateriaal kan eventueel anoniem (zonder gegevens van de cliënte) door ons gebruikt worden op onze website en of andere onderliggende pagina’s. Echter het verkregen beeldmateriaal wordt nooit zonder toestemming van de cliënte aan derden (andere partij) door Lief Leven overgedragen.

Doorverwijzing

Indien er sprake mocht zijn van een, naar ons inzicht, afwijkend echobeeld dan zullen wij dit in overleg met de cliënte terugkoppelen naar haar behandelde arts of verloskundige.

Vertrouwelijkheid

Lief Leven verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de zwangerschap die tijdens het bezoek wordt verkregen.

Geldigheid

Dit document is geldig vanaf 1 augustus 2019

Verloskundigenpraktijk Lief Leven te Emmen